USLOVI KORIŠTENJA

Sajt online kazino HEX (dalje u tekstu „Veb sajt, Administracija Veb sajta, Mi“) predstavlja sistem interaktivnih usluga u realnom vremenu na internetu i uključuje informacione usluge i podatke koje pruža Administracija Veb sajta, mobilnu verziju Veb sajta i druge proizvode, kao i usluge i podatke pružene od trećih strana na Veb sajtu. Ovi Uslovi za pružanje usluga (dalje u tekstu „Uslovi“) definišu uslove i pravila korištenja Veb sajta. Pod terminom „Korisnik Veb sajta“ će se podrazumevati osobe koje koriste usluge Veb sajta. Korisnik Veb sajta izjavljuje da je stariji od 18 godina i poseduje legalno pravo stupanja u sporazumni odnos i donošenja odluka o korištenju igara i Veb sajtova za igranje, na kojima se mogu prikazivati reklamni sadržaji. Korisnik Veb sajta takođe izjavljuje da je informacija o njegovoj trenutnoj lokaciji uvek istinita i da Korisnik Veb sajta ne primenjuje bilo kakve metode prikrivanja lokacije ili preusmeravanja na područja drugih odgovornosti.

Korisnik Veb sajta preuzima odgovornost da se informiše o tome da li je kockanje na internetu legalno na području odgovornosti kojoj pripada, kao i za proveru drugih pravnih zahteva koji bi se mogli odnositi na ovu aktivnost. Ovi uslovi su obavezujući za Korisnika Veb sajta. Korisnik će pročitati Uslove u celosti. Korištenje Veb sajta podrazumeva da Korisnik prihvata i i deluje u skladu sa svim dole navedenim odredbama ovih Uslova.

Ovi Uslovi mogu biti u potpunosti ili delimično dopunjeni od strane Administracije Veb sajta u bilo kom trenutku bez posebne najave. Promenjena verzija Uslova stupa na snagu od datuma objave na stranici online kazina HEX. Ovi uslovi su dostupan javni dokument. Korištenjem Veb sajta, Korisnik prihvata odredbe ovih Uslova i preuzima prava i obaveze definisane ovim tekstom, a koje se odnose na upotrebu i funkcionisanje Veb sajta. Prihvatanjem odredbi ovih Uslova, Korisnik daje svoj pristanak na gledanje promotivnih materijala za vreme korištenja Veb sajta u količini definisanoj od strane Administracije Veb sajta.

USLOVI KORIŠTENJA MATERIJALA VEB SAJTA

Veb sajt služi kao pružalac nezavisnih informacija i preporuka osobama zainteresovanim za kockanje u onlajn kazinima, i on nije pružalac usluga onlajn kockanja. Bilo koja informacija dostupna na Veb sajtu služi isključivo u svrhu pružanja informacija i ne može biti tretirana kao pravni savet pod bilo kojim okolnostima. Veb sajt sadrži linkove (veze) prema drugim vanjskim sajtovima. Veb sajt nema uticaja na sadržaj tih ili drugih Veb sajtova i ne preuzima bilo kakvu odgovornost za njihov sadržaj. Preporučujemo da pažljivo pročitate sve uslove korištenja spoljnih veb sajtova pre nego što uzmete učešće u bilo kakvom kockanju. Veb sajt sadrži materijale zaštićene autorskim pravima, zaštitne znakove i druge pravno zaštićene materijale, uključujući, ali ne isključivo, tekstove, fotografije, video materijale, grafiku, muzičke i zvučne snimke. Odredbe navedene u ovom odeljku Uslova namenjene su zaštiti interesa Administracije Veb sajta i trećih strana koje su nosioci prava koja se odnose na sadržaj Veb sajta. Nadalje, svi nosioci prava mogu po svojoj diskreciji da se pozovu na svoja prava koja su definisana dalje u tekstu.

Korisnik Veb sajta nije ovlašten da vrši izmene, objavljuje, prenosi trećim stranama, učestvuje u prodaji ili dodeljivanju, kreira derivativne proizvode ili na drugi način koristi, u potpunosti ili delimično, sadržaj Web sajta. Osim ako je drugačije predviđeno autorskim pravima i drugim pravima koja se na njega odnose, materijale skinute sa Veb sajta nije dozvoljeno kopirati, distribuisati, prenositi trećim stranama, objavljivati ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe bez pismene dozvole Administracije Veb sajta ili drugog legalnog vlasnika ekskluzivnih prava.

IZJAVA O POSTAVLJANJU NA VEB SAJT INFORMACIJA (SADRŽAJA) KOJIM SE KRŠE PRAVA I INTERESI NOSILACA PRAVA

Nosilac ekskluzivnih prava nad intelektualnim proizvodima (dalje u tekstu „Nosilac prava“) biće ovlašten da se obrati Administraciji Veb sajta u slučaju da na Veb sajtu budu identifikovane informacije (sadržaj) koji su postavljeni bez ovlaštenja ili bilo kakvog drugog pravnog odobrenja Nosioca prava i obavesti istu o kršenju njegovog / njenog isključivog autorskog prava nad intelektualnom svojinom. Kao sredstvo obaveštavanja Administracije Veb sajta, Nosilac prava će upotrebiti formular na sledećem linku: https://casinohex.rs/kontakti/

Prijava sa izjavom o kršenju ekskluzivnih autorskih prava nad intelektualnom svojinom, a koja je poslata Administraciji Veb sajta treba da bude dobro argumentovana i da sadrži dodatne informacije koje ukazuju na dostupnost prava nad sadržajem

Ukoliko je izjava o kršenju isključivih prava nad intelektualnim vlasništvom podnesena od strane osobe opunomoćene od Nosioca prava, potrebno je u prilogu izjave dostaviti kopiju dokumenta (u pisanoj ili elektronskoj formi) kao dokaz njegove / njene opunomoćenosti. U slučaju nepotpunih informacija, nepreciznosti ili grešaka pronađenih u izjavi o kršenju ekskluzivnih prava nad intelektualnim vlasništvom, Administracija Veb sajta će biti ovlaštena da Nosiocu prava / njegovom / njenom opunomoćenom predstavniku pošalje obaveštenje u roku od 24 časa od trenutka prijema takve izjave, o potrebi dopunjavanja dostavljenih informacija.

U roku od 24 časa od momenta prijema izjave o kršenju ekskluzivnih prava nad intelektualnom svojinom ili njene dopunjene verzije, a dostavljene od strane Nosioca prava / njenog / njegovog opunomoćenog predstavnika, Administracija Veb sajta će ukloniti postavljeni sadržaj kojim se krše ekskluzivna prava Nosioca prava.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

SADRŽAJI I USLUGE OVOG SAJTA ĆE BITI PRUŽENI U OBLIKU U KOJEM JESU, BEZ IKAKVIH IZRAZNIH, IMPLICIRANIH, STATUTORNIH ILI BILO KOJIH DRUGIH REPREZENTACIJA, GARANCIJA, ILI USLOVA. KORISNIK ĆE KORISTITI VEB SAJT, NJEGOV SADRŽAJ I USLUGE NA SVOJ VLASTITI RIZIK.

VEB SAJT SE OVIM ODRIČE OD ODGOVORNOSTI I SVIH REPREZENTACIJA, GARANCIJA, JAMSTAVA I USLOVA U BILO KAKVOJ FORMI, EKSPLICITNOJ ILI IMPLICITNOJ, OD SVAKOG I BILO KOJEG SADRŽAJA VEB SAJTA I USLUGA POSTAVLJENIH U BILO KOJEM TRENUTKU, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE IMPLICIRANE REPREZENTACIJE, GARANCIJE I USLOVE PRODAJNOSTI, POGODNOSTI ZA BILO KOJU ODREĐENU NAMENU, IZOSTANKA PRAVA NA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, TAČNOSTI, PRAVOVREMENOSTI DOSTAVLJANJA INFORMACIJA, POTPUNOSTI INFORMACIJA, KOMPATIBILNOSTI, RELEVANTNOSTI, UKLJUČIVOSTI, BEZBEDNOSTI, POVERLJIVOSTI, JASNOĆE VLASNIČKIH PRAVA, KORISTI U PRAKTIČNOM SMISLU, POGODNOSTI, KVALITETA, SLOBODNE UPOTREBE, KAO I BILO KOJIH DRUGIH GARANCIJA KOJE BI MOGLE PROIZAĆI IZ BILO KOJIH PRIMENJIVIH ZAKONA.

NADALJE, ADMINISTRACIJA VEB SAJTA SE TAKOĐE ODRIČE ODGOVORNOSTI REPREZENTOVANJA, GARANCIJA I USLOVA KOJI SE ODNOSE NA SLEDEĆE:

KAD NE POSTOJI MOGUĆNOST PRIMENE BILO KAKVE REZERVACIJE ILI ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI, USLOV VAŽENJA SVIH PRIMENJIVIH IZRAZA, IMPLICIRANIH ILI STATUTORNIH REPREZENTACIJA, GARANCIJA, JAMSTAVA I USLOVA ĆE BITI OGRANIČEN NA PERIOD OD TRIDESET (30) DANA OD DATUMA PRVE UPOTREBE VEB SAJTA, NJEGOVOG SADRŽAJA I USLUGA OD STRANE KORISNIKA, I NIKAKVE GARANCIJE NEĆE BITI PRIMENLJIVE PO ISTEKU TOG PERIODA.

SVE DOK SADRŽAJ VEB SAJTA I NJEGOVE USLUGE SNABDEVAJU KORISNIKA DIGITALNIM MATERIJALIMA KOJI NISU U OBLIKU MATERIJALNOG MEDIJA, KORISNIK NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA NE MOŽE ZANEMARITI OVE USLOVE.

LIMIT ODGOVORNOSTI

Korisnik potvrđuje da razume i bez ograničenja preuzima svu odgovornost i rizike koji bi mogli da proizađu iz korištenja Veb sajta. Administracija veb sajta, zaposlenici, rukovodstvo, saradnici, dioničari i agenti ni na koji način ne mogu biti odgovorni za bilo kakve neispravnosti ili prekid rada Veb sajta, koji bi prouzrokovali gubitak poslovnih informacija, profita ili bilo koje druge finansijske gubitke povezane sa zahtevima, gubicima, peticijama, akcijama ili drugim događajima koji bi proizašli iz primene ovih Uslova i njegove nadležnosti, uključujući navigaciju kroz Veb sajt, njegovo korištenje, pristup bilo kojim od njegovih fajlova ili njihovih korenspondirajućih delova, i takođe kao rezultat bilo kakvih time ostvarenih prava, čak i u slučaju da je Administracija Veb sajta bila obaveštena o takvim potencijalnim gubicima, bez obzira na to da li je takav događaj ili neispravnost nastala kao rezultat napada protiv intelektualnog ili drugog vlasništva, da li je baziran na napadu, nemaru, kršenju ugovornih obaveza, ili da li je nastao kao posledica sličnih događaja ili situacija ili ne. Ukupna zbirna odgovornost i obeštećenje u vezi sa korištenjem Veb sajta, bilo u celosti ili delimično, ili njegovih pripadajućih materijala, biće ograničeni u novčanom smislu na iznos ne veći od deset eura (EUR 10.00).

Pristupanjem Veb sajtu, Korisnik se slaže da će ovi Uslovi biti regulisani zakonima Engleske. Validnost, tumačenje i primena ovih Uslova, bilo kakvi pravni odnosi koji proizlaze iz ili su vezani za izvršavanje ili kršenje ovih Uslova, kao i bilo koji s tim u vezi pravni odnosi potpadat će pod zakone Engleske (bez obzira na konflikte zakonskih principa). Bilo koji pravni postupak ili sudski proces u vezi sa validnošću, tumačenjem i primenom ovih Uslova, bilo kakvi pravni odnosi koji bi proizilazili iz ili bili u vezi sa primenom ili kršenjem ovih Uslova, kao i pripadajući pravni odnosi, biće provedeni od strane sudova isključivo na teritoriji Engleske. Sve strane prihvataju isključivu nadležnost ovih sudova i odriču se bilo kakvih prigovora koji se odnose na razložnost ili pogodnost te kompetencije. Konvencija Ujedinjenih nacija o Međunarodnoj trgovini dobrima (Bečka konvencija 1980.) neće se primenjivati na ove Uslove ili imati bilo kakav efekat nad njima.

U slučaju bilo kakvih nepodudarnosti između odredbi u tekstu Uslova na drugim jezicima i Engleskom, verzija na engleskom jeziku će se smatrati važećom. Korisnik će prihvatiti i razmotriti sva potrebna obaveštenja poslata na njegovu / njenu email adresu za vreme procesa registracije na Veb sajtu, ako su takve funkcije dostupne na Veb sajtu. Korisnik će se suzdržati od:

OPŠTE ODREDBE

Korisnik potvrđuje da je, pored odredbi ovih Uslova, on/a pročitao Uslove korištenja i druge sporazume na koje se ovi Uslovi pozivaju, te pristaje na njima nametnuta ograničenja. Izostanak rezultata koji proizlaze iz mera organizovanja ili kontole nad striktnom primenom odredbi ovih Uslova i s njima vezanih sporazuma od strane Administracije Veb sajta neće i ne može biti tumačen kao odricanje od bilo kojih prava i odredbi. Korisnik ne može dodeliti ove Uslove korištenja i / ili preneti Korisnikova ovde propisana prava i obaveze na bilo koji treću stranu, bilo u celosti ili delom. Administracija Veb sajta ima pravo da u bilo kom trenutku Korisniku ograniči i / ili zabrani korištenje Veb sajta bez prethodne najave isključivo na osnovu internih pravila.

Prikaži više